Iroda

4024 Debrecen
Batthyány utca 10.

Nyitvatartás

H-Sze-P:  13:00 – 16:00
K-Cs:    13:00 – 16:00

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Közúti járművezető-jelöltek részére

Az adatkezelő adatai
Név: Civis Autósiskola Bt.
Székhely: 4024 Debrecen, Batthyány utca 10. fszt. 3.
Adószám: 22873536-1-09
Telefonszám: +36 30 338 1834
+36 30 867 5214

E-mail: civisautosiskola04@gmail.com
Honlap: https://www.civisautosiskola.hu
Képviselő: Varga Richárd

A Civis Autósiskola Bt. (a továbbiakban Autósiskola,
szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő
adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen:
https://www.civisautosiskola.hu

Az Autósiskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Autósiskola
adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
– Az Európai Parlamet és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet)
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól (GKM rendelet)
– 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet – a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról (NM rendelet)
– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama
Az Autósiskola honlapján megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat-kezelő
adatbázisába kerülnek. Az Autósiskola a honlapon megadott adatokon kívül az adatkezelés
céljának megfelelően további adatokat is kérhet, azonban a kezelt adatok köre ebben az
esetben sem terjeszkedhet túl az Autósiskola által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez
szükséges mértéken.
Az adatkezelés jogalapja:
A) Az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, születési adatok, lakcím,
iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa.

1
Az adatkezelés célja: az érintett-tel való kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a képzésről a Képzési
szerződés megkötése előtt, az adatkezelő által a saját részére készített kimutatások,
statisztikák készítése.
Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat harmadik személy részére nem
adja át.
A hozzájáruló nyilatkozatot, életkortól függően, az alábbiak adhatják meg:
– 14. életév alatt: Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 14. életévét, a személyes
adatai kezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást,
így az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot neki kell aláírnia. A
személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak
papíralapon, személyesen lehetséges.
– 14. és 16. életév között: Amennyiben az érintett már betöltötte a 14. életévét, de még nem
töltötte be a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez történő hozzájárulásához a
törvényes képviselő (szülei) bármelyikének a jóváhagyása szükséges, így a személyes
adatai kezeléséhez történő hozzájárulása esetén, a hozzájáruló nyilatkozatot az érintettnek
és a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. A személyes adatok közlése és azok
kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak papíralapon, személyesen lehetséges.
– 16. életév felett: Amennyiben az érintett betöltötte a 16. életévét, a személyes adatai
kezeléshez hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának az érvényességéhez a törvényes
képviselőjének a beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, a hozzájárulását
maga írhatja alá. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás
megadása lehetséges papíralapon, vagy digitális formában (e-mail, internetes felület).
Az adatkezelő a honlapon megadott személyes adatokat haladéktalanul törli, amennyiben
tudomására jut, hogy a kezelt adatok 16. életévét még be nem töltött érintett-re vonatkoznak
és az adatkezelő nem rendelkezik az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulásával.
B) Szerződéses kötelezettség
Az Autósiskola a képzési szerződés időtartama alatt kezeli az adatokat a képzési szerződésben
foglaltak teljesítése érdekében.
A kezelt adatok köre: név, születési adatok, anyja neve, nemzetiség, lakcím, e-mail cím,
telefonszám, iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa.
Az adatkezelés célja: az Autósiskolával történő szerződéskötés, az érintett-tel való
kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, a jogosítványszerzés során felmerülő adminisztráció részben
online ügyintézés formájában történő lebonyolítása, továbbá ezzel összefüggésben
rendszeresen (e-mail vagy telefonhívás formájában) történő tájékoztatás nyújtása.
C) Jogi kötelem
A megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, illetve továbbítását a közlekedési hatóság
részére jogszabályok teszik kötelezővé.
A kezelt adatok köre: tanuló azonosító, név, születési adatok, nemzetiség, vezetői engedély
megszerzéséhez szükséges személyes iratok (sz.ig, korábbi vezetői engedély) adatai, lakcím,
e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, orvosi- és pálya-alkalmassági igazolás, igénybe
vett képzés típusa.
Az Autósiskola a GKM rendelet alapján
– minden tanulót egyedi sorszámmal (tanuló azonosító) lát el;

2
– a tanulók személyes adatait a képzés és a vizsgáztatás során a képzési és vizsgáztatási
tevékenység végzéséhez a közlekedési hatóság által előírt dokumentumokban rögzíti (az
ún. „Bizonylati album”-ban szereplő nyomtatványok);
– a tanuló személyes adatait tartalmazó vizsga jelentkezési lapot, orvosi alkalmassági
igazolást, illetve vezetési kartont a közlekedési hatóság részére továbbítja;
– a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat hatósági ellenőrzés során bemutatja;
– a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén köteles 5 évig megőrizni.
Az adatok törlésének határideje az utolsó kapcsolatfelvételtől számított öt év, pénzügyiszámviteli bizonylatok esetén az Art. 78. § (3) bekezdése szerinti bizonylat-megőrzési
határidő.
Különleges adatok kezelése
A közúti járművezető-jelölt – az NM rendelet alapján – köteles előzetes egészségi
alkalmassági vizsgálaton részt venni. Az orvosi alkalmassági igazolás megléte a vizsgára
bocsátás feltétele.
Az Autósiskola a részére átadott orvosi alkalmassági igazolást a vizsgaigény jelentéssel együtt
átadja a közlekedési hatóság részére.
Az Autósiskola a különleges adatokról nyilvántartást nem vezet, az igazolásokból sem eredeti,
sem másolati példányt nem őriz meg.
Az adatkezelés kizárólag az igazolás meglétének ellenőrzésére, átvételére és a közlekedési
hatóság részére történő továbbítására korlátozódik.
Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
– a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
– az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Ezen jogalap alapján az Autósiskola kizárólag abban az esetben jogosult az adatkezelésre,
amennyiben – az adatkezelés céljának, jogalapjának megszűnésekor, illetve az adatok
törlésének határidejét megelőzően – ún. érdekmérlegelési tesztet végez el. Az
érdekmérlegelési teszt során, azonosításra kerülnek az adatkezelő jogos érdekei, valamint az
érintett érdekei és az érintett alapjog, végül a súlyozás elvégzése alapján az Autósiskola
megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat.
A teszt eredményéről az Autóiskola tájékoztatja az érintetteket, annak érdekében, hogy
egyértelműen meg tudják állapítani, mely jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos
korlátozásnak az, hogy az adatkezelő a beleegyezésük nélkül kezeljen személyes adatot.
Az adatok megismerésére jogosult személyek
A személyes adatokat – az alkalmazásukra létrejött szerződésben foglalt jogaik és
kötelezettségeik, valamint az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges mértékben –
kizárólag az Autósiskola és annak munkavállalói, valamint az általa munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony keretében alkalmazott személyek (továbbiakban együttesen: alkalmazottak),
adattovábbítás estén az adattovábbítás címzettjei és azok alkalmazottai, az Autósiskola által
szerződés alapján igénybevett adatfeldolgozók, ezek alkalmazottai ismerhetik meg.

3
Az adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

1. Név: Dotroll Kft
Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148
Adatfeldolgozói feladat: a személyes adatok tárolása (tárhelyszolgáltató)
2. Név: E-Educatio Információtechnológia Zrt.
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Adatfeldolgozói feladat: a személyes adatok tárolása (e-learning szolgáltató)
3. Név: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Adatfeldolgozói feladat: a személyes adatok tárolása (hatósági vizsgáztatás)
4. Név:
Székhely:
Adatfeldolgozói feladat: számviteli, könyviteli feladatok ellátása
5. Név: gyakorlati oktató – személye a tanuló igényeinek és az Autósiskola
rendelkezésére álló kapacitásának a figyelembevételével a gyakorlati oktatás
megkezdése előtt kerül kijelölésre
Adatfeldolgozói feladat: a tanulókkal történő kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás,
valamint a tanulók részére tartott képzés dokumentálása
Az adatkezelés biztonsága
Az Autósiskola számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén,
illetve az adatfeldolgozóinál találhatók meg.
Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatok megfelelő intézkedésekkel védettek különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Autósiskola informatikai rendszere védett a számítógéppel
támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.
Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, illetve élhet az adathordozhatósághoz való
jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

4
Helyesbítés joga: Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel
meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Zárolás: Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit.
Törléshez való jog: Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett
kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.
Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az
esetben az Autósiskola a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Eljárás kérelem/tiltakozás esetén: Az Autósiskola a kérelem/tiltakozás beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló
kérelem/tiltakozás nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, ez a határidő további két
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Autósiskola az információkat a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve
ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt
– túlzó. Ebben az esetben az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést vagy díjat számíthat fel.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Minden érintett jogosult arra, hogy
panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése megsérti a jogait.

5
Panasztételi lehetőség:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Az adatkezelővel szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog: Minden érintett hatékony
bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő
kezelése következtében megsértették jogait. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság
a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.), vagy az érintett választhatja a
lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.
Budapest, 2018. május 25.