‘C’ kategória

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALÁSI FELTÉTEL

„C” KATEGÓRIA

Cívis Autósiskola Szervező és Oktató Betéti Társaság
rövidített név: Cívis Autósiskola Bt
4024 Debrecen, Batthyány u. 10. Fszt/3

www.civisautosiskola.hu

Cégbírósági bejegyzés száma: 09-06-005433
Képzési engedély száma: EA/KC/82/1/2009

Iskolavezető neve: Czirják Jánosné
Telefon: 06 20 5558355
e-mail: carter23@freemail.hu

Ügyfélfogadó címe: 4024 Debrecen, Batthyány u. 10. Fszt/3.
E-mail: civisautosiskola04@gmail.com
Telefon: 52/419-961, 06-30/338-1834

Nyitva tartás:
H-Sze-P: 0900 – 1600,
K-Cs: 1300 – 1600

Elméleti oktatás helye:4024 Debrecen, Batthyány u. 10. Fszt/3
Gyakorlati oktatás: Debrecen,Vámospércsi út 84.
Forgalmi oktatás: Debrecen és HB. Megye illetékességi területe.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés oktatás: Debrecen, Apafa tanpálya

Tanfolyamra való felvétel módja:

A 24/2005. (IV.21.) GKM – többször módosított – rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamokon kell képezni, melyre iskolánk ügyfélfogadó irodájában lehet jelentkezni. Itt átveheti a szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről.

A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 36/2011. (XII.28.) kormányrendeletben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónapnál fiatalabb.

Megfelel a külön jogszabályokban a közút járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 193/1992. (VI.26.) NM rendelet 1. §-ában foglaltaknak  , és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV.7.) GKM rendeletben) meghatározott egészségi és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII.28) kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, írni, olvasni tud.

Megfelelősség esetén az Autósiskola a tanulóval szerződést köt, a szerződés megkötésével jönnek létre a jogok és kötelezettségek. A szabályosan kiállított jelentkezési lappal, továbbá a vállalkozási feltétel és írásos tájékoztató elfogadásáról szóló felnőttképzési szerződés aláírásával lehet a tanfolyamra jelentkezni.

A 18 életévnél fiatalabb jelentkezők szülői/gondviselői beleegyezéssel köthetnek szerződést az iskolával.

Előírt alkalmassági vizsgálatok:

A jelentkező köteles az előzetes egészségügyi alkalmasságot elvégezni, az első fokon jogosult (házi, üzemorvos) orvosnál. Köteles magát a szükséges 1-es csoportú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak alávetni. Ezen okmány hiányában is elkezdhető és befejezhető az elméleti tanfolyam, azonban elméleti vizsgára e nélkül nem bocsátható.

Pályaalkalmasság: A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb; alapfokú általános iskolai végzettséggel rendelkezik (vagy 18 év, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb abban az esetben, ha tűzoltóság által, közrend fenntartására használt járművek, javítási karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére a 21. életév betöltésig a fenti célú járművek vezetésére csak Magyarország területén jogosít vezetésre, és erről nyilatkozott).
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
 • “B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 •           aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte – kresz oktatás 80 óra /24 óra kresz, 12 óra vezetéselmélet, 16 óra szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, 12 munkavédelmi ismeretek, 16 biztonsági és üzemeltetési ismeretek-, vagy az alól felmentették
 •           és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,
 •           az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 •            megfelel az előírt orvosi alkalmassági vizsgálaton
 •           és a 20 és 3/4 életévet betöltötte,
 •           valamint az elméleti tandíjat és az igazgatási szolgáltatási díjat (továbbiakban vizsgadíjat ) képző szerv útján, vagy közvetlenül megfizette.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor a 45/2013.(VIII.7.) NFM rendelet értelmében csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Az elméleti oktatás tanóráinak időtartama: 45 perc. A tanfolyam elméleti része általában 3-4 hét, heti 2-3 alkalommal napi 4 órában. Elméleti oktatáson történő hiányzás esetén be kell pótolni a megfelelő témakört (külön konzultációs óra keretében, vagy a következő elméleti tanfolyamon). A tanfolyamok folyamatosan indulnak, igény szerint délelőtt is. Az elméleti tanfolyamok kezdete de.: 9 óra, du.: 16 óra, de kihelyezett tanfolyamok esetében ettől eltérhet.

A tanuló csak sikeres elméleti vizsga után kezdheti meg a vezetési gyakorlaton való részvételt.

A vezetési gyakorlat:

 •            alapoktatásból és főoktatásból áll. Az alapoktatás (járműkezelés) 6 óra, a főoktatás  23 óra kötelezően előírt órát tartalmaz.
 •           Egy tanóra időtartama: 50 perc. mely általában napi 2 órás ütemezésben történik (egyedi egyeztetés alapján). A főoktatás során a tanulónak lehetősége van 2×2 óra vezetési gyakorlati órán részt venni egyórás szünet beiktatásával.
 •           A tanuló és a szakoktató a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének, valamint a km óra állás kezdete és tanóra végi km óra állás pontos feljegyzése mellett saját kezüleg aláírta a vezetési kartont.
 •            A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személye a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

A vezetési gyakorlati óra módosítására, illetve lemondására – amennyiben előre látható okból történik – legalább a megbeszélt időpont előtt 24 órával mindkét félnek (tanuló és oktató) joga van. A késés, illetve az óra elmaradása esetén a távolmaradó kötelessége a másik fél értesítése, a kapcsolat felvétele. Amennyiben bármelyik fél késik az óráról, abban az esetben általában 20 perc a várakozási idő mindkét fél részére. (tanuló és oktató együtt beszéli meg). A vezetési gyakorlat oktatásának időpontja 6.00 óra és 23.00 óra között a hét minden napján lehetséges. Az oktatót személy szerint, gépjármű típus szerint lehet kérni. (Aki az iskola tagja, alkalmazottja, vagy megbízási szerződés alapján vállalkozói igazolvánnyal rendelkező oktató).

Forgalmi vizsgára bocsátás feltételei:

 •           21. életév betöltése,( vagy 18 év, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb abban az esetben, ha tűzoltóság által, közrend fenntartására használt járművek, javítási karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére a 21. életév betöltésig a fenti célú járművek vezetésére csak Magyarország területén jogosít vezetésre, és erről nyilatkozott)
 •           6 óra alapoktatás levezetése, a főoktatásnál előírt kötelező óraszám levezetése, mely 15 óra városi, 4 óra országúti és 2 óra éjszakai vezetési, 2 óra hegyvidéki gyakorlatból áll és a tanuló a kötelezően előírt 348 km menettávolságot igazoltan teljesítette,
 •           valamint a tandíj csekkel, készpénzzel, átutalással történő befizetése és a vizsgadíj befizetése a Hajdú-Bihar Megyei a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége  (címe: Debrecen, Széchenyi u. 46/b) pénztárába. A vizsgadíj befizetése közvetlenül, vagy képző szerv útján történhet.

Sikertelen vizsga esetén minimum öt pótóra befizetése javasolt.

A pótórákért és a pótvizsgákért a díjakat külön kell fizetni. A pótóra díja a felnőttképzési szerződésben van rögzítve. A pótvizsgadíj megegyezik az alapvizsga díjjal. A forgalmi pótvizsga díjakat, ugyanúgy, mint alapvizsga esetén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége pénztárába kell a tanulónak befizetni és a 2/3 számú példányt a gyakorlati oktató részére át kell adnia A nem egyösszegű tandíj befizetés esetén a jelentős, az oktatást érintő árnövekedéssel arányosan a tandíj változtatás jogát fenntartjuk.

Elsősegély tanfolyam

Iskolánk megszervezi az elsősegélynyújtó tanfolyamot is. A tanfolyam elvégzése alól felmentés adható annak, aki 1984.04.01 után szerzett vezetői engedélyt valamely kategóriából, illetve szakirányú végzettséggel rendelkezik. A tan- és a vizsgadíjak összegét a mellékelt táblázat tartalmazza.

Azok a tanulók, akik elállnak a felnőttképzési szerződéstől (nem-vagy máshol folytatják tanulmányaikat) képzési igazolást adunk ki részükre. A kiadott igazolással folytathatják más képzőszervnél tanulmányaikat.

Külföldi állampolgár beiskolázása esetén az alábbiakra kell figyelemmel lenni.

 •           A tanulónak rendelkeznie kell legalább hat hónapig érvényes tartózkodási engedéllyel és bejelentett lakcímmel.
 •           Beszéli, érti a magyar nyelvet.
 •           Amennyiben a tanuló nem beszéli, vagy nem tudja értelmezni a magyar nyelvet, abban az esetben közjegyző által hitelesített tolmács vizsgával rendelkező tolmácsot kell biztosítania elméleti vizsgájához.
 •           Írásbeli, vagy számítógépes vizsga helyett az a -szakorvosi igazolással rendelkező- hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére Magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács- közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az a tanuló, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki. A gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell teljesítenie.

A képzés során bekövetkezett baleset esetén a felmerülő káresemény következményeit a képzőszerv viseli. Szándékos, vagy nagyfokú gondatlanság miatt bekövetkezett kártérítésért a vétkest kell felelősségre vonni.

Engedélyező hatóság és szakfelügyelet:     Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
A megyei ügyfélfogadó címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b I/11.

Képzés Felügyeleti csoportvezető:
Miskolczi József. Tel.: 52/502-101
Dávid Sándor       Tel.: 52/502-103

Ügyfélfogadás: Kedd és csütörtök 8:00 órától 10:00 óráig.

A képzéssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, panasszal elsősorban az ISKOLAVEZETŐHÖZ lehet fordulni.

A szolgáltatással kapcsolatos panasszal a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége (fentebb megadott pontos név és cím), és a HBM. Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez lehet fordulni.

Az autósiskola a feltételek betartása mellett vállalja a vele szerződébe lépett jelentkező járművezetői tanfolyamon történő felkészítését a hatósági vizsgákra. A szerződés teljesítése a beiskolázással kezdődik és az utolsó sikeres gyakorlati vizsgával ér véget (illetve az első részlet befizetésétől az utolsó részlet befizetéséig). Amennyiben a tanuló tanfolyam közben abbahagyja a képzést, úgy a pénzügyi elszámolás után.

Valamennyi vizsgát sikeresen teljesítő tanuló a közúti elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolvány (vagy az azt helyettesítő okirat) előzetes bemutatása után, valamint az alapfokú iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon történő igazolása után kapja meg a vizsgaigazolást, mellyel átveheti a járművezetői engedélyt a területileg illetékes Okmányirodában.

A vezetői engedély kiadása

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a Kormány 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyt az alábbi bekezdésekben

 • nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői engedély pótlására irányul.
 • a nem magyar állampolgár kérelme alapján, a külföldön megszerzett vezetői engedélyhonosítására, illetve más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata. Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

foglaltak kivételével – csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság jár el.

A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni. A képző szervnek hiánypótlásra vissza kell adni azt a jelentkezési lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti előírásoknak nem felel meg.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, kategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével – pótkocsi nem vontatható.

A vezetői engedély a járművezető alábbiak szerinti életkorának eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít:

 • a „B” kategória esetében 18. életév

A jelentkező a feltételeket megismerte, az írásos tájékoztató egy példányát átvette és egy különálló felnőttképzési szerződés aláírásával igazolta azt.

Debrecen, 2015.01.20

      Czirják Jánosné

Iskolavezető

Melléklet:

„C”kategória tantárgyanként Óraszám Ft/óra Tandíjak Vizsga-díjak
Elmélet 64 30.000.-Ft 13.800.-Ft
Járműkezelés (gyakorlat) 6 3.000.- 18.000.-Ft 3.500.-Ft
Forgalom (gyakorlat) 24 3.000.- 72.000.-Ft 11.000.-Ft
Bizt.ell. és üz. 16 10.000.- Ft 4.400.-Ft
    összesen 130.000.-Ft 32.700.-Ft