‘C’ kategória

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALÁSI FELTÉTEL

„C” KATEGÓRIA

Cívis Autósiskola Szervező és Oktató Betéti Társaság
rövidített név: Cívis Autósiskola Bt
4024 Debrecen, Batthyány u. 10. Fszt/3

www.civisautosiskola.hu

Cégbírósági bejegyzés száma: 09-06-005433
Képzési engedély száma: EA/KC/82/1/2009

Iskolavezető neve: Czirják Jánosné
Telefon: 06 20 5558355
e-mail: carter23@freemail.hu

Ügyfélfogadó címe: 4024 Debrecen, Batthyány u. 10. Fszt/3.
E-mail: civisautosiskola04@gmail.com
Telefon: 52/419-961, 06-30/338-1834

Nyitva tartás:
H-Sze-P: 0900 – 1600,
K-Cs: 1300 – 1600

Elméleti oktatás helye:4024 Debrecen, Batthyány u. 10. Fszt/3
Gyakorlati oktatás: Debrecen,Vámospércsi út 84.
Forgalmi oktatás: Debrecen és HB. Megye illetékességi területe.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés oktatás: Debrecen, Apafa tanpálya

Tanfolyamra való felvétel módja:

A 24/2005. (IV.21.) GKM – többször módosított – rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamokon kell képezni, melyre iskolánk ügyfélfogadó irodájában lehet jelentkezni. Itt átveheti a szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről.

A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 36/2011. (XII.28.) kormányrendeletben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónapnál fiatalabb.

Megfelel a külön jogszabályokban a közút járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 193/1992. (VI.26.) NM rendelet 1. §-ában foglaltaknak  , és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV.7.) GKM rendeletben) meghatározott egészségi és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII.28) kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, írni, olvasni tud.

Megfelelősség esetén az Autósiskola a tanulóval szerződést köt, a szerződés megkötésével jönnek létre a jogok és kötelezettségek. A szabályosan kiállított jelentkezési lappal, továbbá a vállalkozási feltétel és írásos tájékoztató elfogadásáról szóló felnőttképzési szerződés aláírásával lehet a tanfolyamra jelentkezni.

A 18 életévnél fiatalabb jelentkezők szülői/gondviselői beleegyezéssel köthetnek szerződést az iskolával.

Előírt alkalmassági vizsgálatok:

A jelentkező köteles az előzetes egészségügyi alkalmasságot elvégezni, az első fokon jogosult (házi, üzemorvos) orvosnál. Köteles magát a szükséges 1-es csoportú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak alávetni. Ezen okmány hiányában is elkezdhető és befejezhető az elméleti tanfolyam, azonban elméleti vizsgára e nélkül nem bocsátható.

Pályaalkalmasság: A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb; alapfokú általános iskolai végzettséggel rendelkezik (vagy 18 év, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb abban az esetben, ha tűzoltóság által, közrend fenntartására használt járművek, javítási karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére a 21. életév betöltésig a fenti célú járművek vezetésére csak Magyarország területén jogosít vezetésre, és erről nyilatkozott).
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
 • “B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 •           aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte – kresz oktatás 80 óra /24 óra kresz, 12 óra vezetéselmélet, 16 óra szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, 12 munkavédelmi ismeretek, 16 biztonsági és üzemeltetési ismeretek-, vagy az alól felmentették
 •           és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,
 •           az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 •            megfelel az előírt orvosi alkalmassági vizsgálaton
 •           és a 20 és 3/4 életévet betöltötte,
 •           valamint az elméleti tandíjat és az igazgatási szolgáltatási díjat (továbbiakban vizsgadíjat ) képző szerv útján, vagy közvetlenül megfizette.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor a 45/2013.(VIII.7.) NFM rendelet értelmében csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Az elméleti oktatás tanóráinak időtartama: 45 perc. A tanfolyam elméleti része általában 3-4 hét, heti 2-3 alkalommal napi 4 órában. Elméleti oktatáson történő hiányzás esetén be kell pótolni a megfelelő témakört (külön konzultációs óra keretében, vagy a következő elméleti tanfolyamon). A tanfolyamok folyamatosan indulnak, igény szerint délelőtt is. Az elméleti tanfolyamok kezdete de.: 9 óra, du.: 16 óra, de kihelyezett tanfolyamok esetében ettől eltérhet.

A tanuló csak sikeres elméleti vizsga után kezdheti meg a vezetési gyakorlaton való részvételt.

A vezetési gyakorlat:

 •            alapoktatásból és főoktatásból áll. Az alapoktatás (járműkezelés) 6 óra, a főoktatás  23 óra kötelezően előírt órát tartalmaz.
 •           Egy tanóra időtartama: 50 perc. mely általában napi 2 órás ütemezésben történik (egyedi egyeztetés alapján). A főoktatás során a tanulónak lehetősége van 2×2 óra vezetési gyakorlati órán részt venni egyórás szünet beiktatásával.
 •           A tanuló és a szakoktató a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének, valamint a km óra állás kezdete és tanóra végi km óra állás pontos feljegyzése mellett saját kezüleg aláírta a vezetési kartont.
 •            A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személye a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

A vezetési gyakorlati óra módosítására, illetve lemondására – amennyiben előre látható okból történik – legalább a megbeszélt időpont előtt 24 órával mindkét félnek (tanuló és oktató) joga van. A késés, illetve az óra elmaradása esetén a távolmaradó kötelessége a másik fél értesítése, a kapcsolat felvétele. Amennyiben bármelyik fél késik az óráról, abban az esetben általában 20 perc a várakozási idő mindkét fél részére. (tanuló és oktató együtt beszéli meg). A vezetési gyakorlat oktatásának időpontja 6.00 óra és 23.00 óra között a hét minden napján lehetséges. Az oktatót személy szerint, gépjármű típus szerint lehet kérni. (Aki az iskola tagja, alkalmazottja, vagy megbízási szerződés alapján vállalkozói igazolvánnyal rendelkező oktató).

Forgalmi vizsgára bocsátás feltételei:

 •           21. életév betöltése,( vagy 18 év, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb abban az esetben, ha tűzoltóság által, közrend fenntartására használt járművek, javítási karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére a 21. életév betöltésig a fenti célú járművek vezetésére csak Magyarország területén jogosít vezetésre, és erről nyilatkozott)
 •           6 óra alapoktatás levezetése, a főoktatásnál előírt kötelező óraszám levezetése, mely 15 óra városi, 4 óra országúti és 2 óra éjszakai vezetési, 2 óra hegyvidéki gyakorlatból áll és a tanuló a kötelezően előírt 348 km menettávolságot igazoltan teljesítette,
 •           valamint a tandíj csekkel, készpénzzel, átutalással történő befizetése és a vizsgadíj befizetése a Hajdú-Bihar Megyei a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége  (címe: Debrecen, Széchenyi u. 46/b) pénztárába. A vizsgadíj befizetése közvetlenül, vagy képző szerv útján történhet.

Sikertelen vizsga esetén minimum öt pótóra befizetése javasolt.

A pótórákért és a pótvizsgákért a díjakat külön kell fizetni. A pótóra díja a felnőttképzési szerződésben van rögzítve. A pótvizsgadíj megegyezik az alapvizsga díjjal. A forgalmi pótvizsga díjakat, ugyanúgy, mint alapvizsga esetén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége pénztárába kell a tanulónak befizetni és a 2/3 számú példányt a gyakorlati oktató részére át kell adnia A nem egyösszegű tandíj befizetés esetén a jelentős, az oktatást érintő árnövekedéssel arányosan a tandíj változtatás jogát fenntartjuk.

Elsősegély tanfolyam

Iskolánk megszervezi az elsősegélynyújtó tanfolyamot is. A tanfolyam elvégzése alól felmentés adható annak, aki 1984.04.01 után szerzett vezetői engedélyt valamely kategóriából, illetve szakirányú végzettséggel rendelkezik. A tan- és a vizsgadíjak összegét a mellékelt táblázat tartalmazza.

Azok a tanulók, akik elállnak a felnőttképzési szerződéstől (nem-vagy máshol folytatják tanulmányaikat) képzési igazolást adunk ki részükre. A kiadott igazolással folytathatják más képzőszervnél tanulmányaikat.

Külföldi állampolgár beiskolázása esetén az alábbiakra kell figyelemmel lenni.

 •           A tanulónak rendelkeznie kell legalább hat hónapig érvényes tartózkodási engedéllyel és bejelentett lakcímmel.
 •           Beszéli, érti a magyar nyelvet.
 •           Amennyiben a tanuló nem beszéli, vagy nem tudja értelmezni a magyar nyelvet, abban az esetben közjegyző által hitelesített tolmács vizsgával rendelkező tolmácsot kell biztosítania elméleti vizsgájához.
 •           Írásbeli, vagy számítógépes vizsga helyett az a -szakorvosi igazolással rendelkező- hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére Magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács- közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az a tanuló, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki. A gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell teljesítenie.

A képzés során bekövetkezett baleset esetén a felmerülő káresemény következményeit a képzőszerv viseli. Szándékos, vagy nagyfokú gondatlanság miatt bekövetkezett kártérítésért a vétkest kell felelősségre vonni.

Engedélyező hatóság és szakfelügyelet:     Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
A megyei ügyfélfogadó címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b I/11.

Képzés Felügyeleti csoportvezető:
Miskolczi József. Tel.: 52/502-101
Dávid Sándor       Tel.: 52/502-103

Ügyfélfogadás: Kedd és csütörtök 8:00 órától 10:00 óráig.

A képzéssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, panasszal elsősorban az ISKOLAVEZETŐHÖZ lehet fordulni.

A szolgáltatással kapcsolatos panasszal a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége (fentebb megadott pontos név és cím), és a HBM. Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez lehet fordulni.

Az autósiskola a feltételek betartása mellett vállalja a vele szerződébe lépett jelentkező járművezetői tanfolyamon történő felkészítését a hatósági vizsgákra. A szerződés teljesítése a beiskolázással kezdődik és az utolsó sikeres gyakorlati vizsgával ér véget (illetve az első részlet befizetésétől az utolsó részlet befizetéséig). Amennyiben a tanuló tanfolyam közben abbahagyja a képzést, úgy a pénzügyi elszámolás után.

Valamennyi vizsgát sikeresen teljesítő tanuló a közúti elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolvány (vagy az azt helyettesítő okirat) előzetes bemutatása után, valamint az alapfokú iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon történő igazolása után kapja meg a vizsgaigazolást, mellyel átveheti a járművezetői engedélyt a területileg illetékes Okmányirodában.

A vezetői engedély kiadása

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a Kormány 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyt az alábbi bekezdésekben

 • nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői engedély pótlására irányul.
 • a nem magyar állampolgár kérelme alapján, a külföldön megszerzett vezetői engedélyhonosítására, illetve más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata. Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

foglaltak kivételével – csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság jár el.

A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni. A képző szervnek hiánypótlásra vissza kell adni azt a jelentkezési lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti előírásoknak nem felel meg.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, kategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével – pótkocsi nem vontatható.

A vezetői engedély a járművezető alábbiak szerinti életkorának eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít:

 • a „B” kategória esetében 18. életév

A jelentkező a feltételeket megismerte, az írásos tájékoztató egy példányát átvette és egy különálló felnőttképzési szerződés aláírásával igazolta azt.

Debrecen, 2017.10.30.

      Czirják Jánosné

Iskolavezető

 

 

„C” kategória tantárgyanként Tantermi képzés Online képzés (E-learning) Vizsgadíj
Kresz   25 000 Ft

(56 óra)

44 000 Ft

(90nap/60óra)

13 800 Ft
 

Gyakorlati oktatás (30óra)

 

120 000 Ft

 

 

120 000 Ft

 

 

14 500 Ft

Biztonság és üzemeltetési ismeretek   15 000 Ft   15 000 Ft  4 400 Ft
Összesen: 160 000 Ft 179 000 Ft 32 700 Ft

 

Köszönjük, hogy megtisztelt érdeklődésével.

Eredményes tanulást, és sikeres vizsgákat kívánunk.

 

 

Átlagos Képzési Óraszám Vizsga sikerességi mutató Képzési költség
Elmélet Gyakorlat
192 700 Ft