‘B’ kategória

index_27ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALÁSI FELTÉTEL

CIVIS Autósiskola Szervező és Oktató Betéti Társaság

rövidített név: Cívis Autósiskola Bt

4024 Debrecen, Batthyány u. 10. Fszt/3

www.civisautosiskola.hu

Cégbírósági bejegyzés száma: 09-06-005433

Képzési engedély száma: EA/KC/82/1/2009

Iskolavezető neve: Czirják Jánosné

Telefon: 06 20 5558355

E-mail: carter23@freemail.hu

Ügyfélfogadó címe: 4024 Debrecen, Batthyány u. 10. Fszt/3.

E-mail: civisautosiskola@citromail.hu, vagy civisautosiskola04@gmail.com

Telefon: 06-30 – 338-1834

Nyitva tartás:

H-Sze-P:    1200 – 1600,

K-Cs:         1300 – 1600

Délelőtt: ügyfélfogadás telefonon egyeztett időpontban.

Elméleti oktatás helye:4024 Debrecen, Batthyány u. 10. Fszt/3

Gyakorlati oktatás: Debrecen,Vámospércsi út 84.

Forgalmi oktatás: Debrecen és HB. Megye illetékességi területe.

Tanfolyamra való felvétel módja:

A 24/2005. (IV.21.) GKM – többször módosított – rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamokon kell képezni, melyre iskolánk ügyfélfogadó irodájában lehet jelentkezni. Itt átveheti a szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről.

A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 36/2011. (XII.28.) kormányrendeletben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónapnál fiatalabb.

Megfelel a külön jogszabályokban a közút járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 193/1992. (VI.26.) NM rendelet 1. §-ában foglaltaknak, és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV.7.) GKM rendeletben) meghatározott egészségi és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII.28) kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, írni, olvasni tud.

Megfelelősség esetén az Autósiskola a tanulóval szerződést köt, a szerződés megkötésével jönnek létre a jogok és kötelezettségek. A szabályosan kiállított jelentkezési lappal, továbbá a vállalkozási feltétel és írásos tájékoztató elfogadásáról szóló felnőttképzési szerződés aláírásával lehet a tanfolyamra jelentkezni.

A 18 életévnél fiatalabb jelentkezők szülői/gondviselői beleegyezéssel köthetnek szerződést az iskolával.

Előírt alkalmassági vizsgálatok:

A jelentkező köteles az előzetes egészségügyi alkalmasságot elvégezni, az első fokon jogosult (házi, üzemorvos) orvosnál. Köteles magát a szükséges 1-es csoportú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak alávetni. Ezen okmány hiányában is elkezdhető és befejezhető az elméleti tanfolyam, azonban elméleti vizsgára e nélkül nem bocsátható.

Pályaalkalmasság:

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

Az tanfolyamra felvétel, és elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • tanfolyamra aki 16 és félévesen felvehető, de elméleti vizsgára csak 16 és ¾ életév betöltése után bocsátható
 • megfelel az előírt 1-es csoportú orvosi alkalmassági vizsgálaton
 • az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, illetve a tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a közlekedési hatóság részére igazolja
 • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte – kresz oktatás 28 óra /20 óra kresz, 6 óra vezetéselmélet, 2 óra szerkezeti és üzemeltetési ismeretek-, vagy az alól felmentették
 • és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,
 • valamint az elméleti tandíjat és az igazgatási szolgáltatási díjat (továbbiakban vizsgadíjat) képző szerv útján, vagy közvetlenül megfizette.
 • Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentéseket a 24/2005. (IV.21) GKM rendelet tartalmazza.

Iskolai végzettség igazolása:

 • személyi azonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori cím
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
 • a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával
 • külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával ( a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatárában”) vagy
 • külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor a 45/2013.(VIII.7.) NFM rendelet értelmében csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Az elméleti oktatás tanóráinak időtartama: 45 perc. A tanfolyam elméleti része általában 3-4 hét, heti 2-3 alkalommal napi 4 órában. Elméleti oktatáson történő hiányzás esetén be kell pótolni a megfelelő témakört (külön konzultációs óra keretében, vagy a következő elméleti tanfolyamon). A tanfolyamok folyamatosan indulnak, igény szerint délelőtt is. Az elméleti tanfolyamok kezdete de.: 9 óra, du.: 16 óra, de kihelyezett tanfolyamok esetében ettől eltérhet.

A tanuló csak sikeres elméleti vizsga után kezdheti meg a vezetési gyakorlaton való részvételt.

A vezetési gyakorlat:

 • alapoktatásból és főoktatásból áll. Az alapoktatás (járműkezelés) 9 óra, a főoktatás 20 óra kötelezően előírt órát tartalmaz. Egy tanóra időtartama: 50 perc. mely általában napi 2 órás ütemezésben történik (egyedi egyeztetés alapján). A főoktatás során a tanulónak lehetősége van 2×2 óra vezetési gyakorlati órán részt venni egyórás szünet beiktatásával.
 • A tanuló és a szakoktató a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének, valamint a km óra állás kezdete és tanóra végi km óra állás pontos feljegyzése mellett saját kezűleg aláírta a vezetési kartont.
 • A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személye a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

A vezetési gyakorlati óra módosítására, illetve lemondására – amennyiben előre látható okból történik – legalább a megbeszélt időpont előtt 24 órával mindkét félnek (tanuló és oktató) joga van. A késés, illetve az óra elmaradása esetén a távolmaradó kötelessége a másik fél értesítése, a kapcsolat felvétele. Amennyiben bármelyik fél késik az óráról, abban az esetben általában 20 perc a várakozási idő mindkét fél részére. (tanuló és oktató együtt beszéli meg). A vezetési gyakorlat oktatásának időpontja 6.00 óra és 23.00 óra között a hét minden napján lehetséges. Az oktatót személy szerint, gépjármű típus szerint lehet kérni. (Aki az iskola tagja, alkalmazottja, vagy megbízási szerződés alapján vállalkozói igazolvánnyal rendelkező oktató).

Forgalmi vizsgára bocsátás feltételei:

 • 17. életév betöltése,9 óra alapoktatás levezetése, a főoktatásnál előírt kötelező óraszám levezetése, mely 14 óra városi, 4 óra országúti és 2 óra éjszakai vezetési gyakorlatból áll és a tanuló a kötelezően előírt 580 km menettávolságot igazoltan teljesítette,
 • valamint a tandíj csekkel, készpénzzel, átutalással történő befizetése és a vizsgadíj befizetése a KAV Hajdú-Bihar Megyei a Kormányhivatal Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya (címe: Debrecen, Széchenyi u. 46/b) pénztárába. A vizsgadíj befizetése közvetlenül, vagy képző szerv útján történhet.

Sikertelen vizsga esetén minimum öt pótóra befizetése javasolt.

A pótórákért és a pótvizsgákért a díjakat külön kell fizetni. A pótóra díja a felnőttképzési szerződésben van rögzítve. A pótvizsgadíj megegyezik az alapvizsga díjjal. A forgalmi pótvizsga díjakat, ugyanúgy, mint alapvizsga esetén a KAV Hajdú-Bihar Megyei a Kormányhivatal Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárába kell a tanulónak befizetni és a 2/3 számú példányt a gyakorlati oktató részére át kell adnia A nem egyösszegű tandíj befizetés esetén a jelentős, az oktatást érintő árnövekedéssel arányosan a tandíj változtatás jogát fenntartjuk.

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az a tanuló, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki. A gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell teljesítenie.

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatóság részére.

Elsősegély tanfolyam

Iskolánk igény esetén szervez elsősegélynyújtó tanfolyamot is. A tanuló dönti el, hogy nálunk, vagy a Magyar Vöröskeresztnél végzi el a tanfolyamot.  A tan- és a vizsgadíjak összegét a mellékelt táblázat tartalmazza.

Az elsősegély –nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

Azok a tanulók, akik elállnak a felnőttképzési szerződéstől (nem-vagy máshol folytatják tanulmányaikat) képzési igazolást adunk ki részükre. A kiadott igazolással folytathatják más képzőszervnél tanulmányaikat.

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéséhez szükséges igazolások birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Külföldi állampolgár beiskolázása esetén az alábbiakra kell figyelemmel lenni.

 • A tanulónak rendelkeznie kell legalább hat hónapig érvényes tartózkodási engedéllyel és bejelentett lakcímmel.
 • Beszéli, érti a magyar nyelvet.
 • Amennyiben a tanuló nem beszéli, vagy nem tudja értelmezni a magyar nyelvet, abban az esetben közjegyző által hitelesített tolmács vizsgával rendelkező tolmácsot kell biztosítania elméleti vizsgájához.
 • Írásbeli, vagy számítógépes vizsga helyett az a szakorvosi igazolással rendelkező- hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére Magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács- közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

A képzéssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, panasszal elsősorban az ISKOLAVEZETŐHÖZ lehet fordulni.

A szolgáltatással kapcsolatos panasszal:    KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

 Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály                                                              

                                                         (Dr. Molnár Péter Osztályvezető)

 

Ügyfélfogadó címe:                                4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.

Ügyfélfogadási idő:                               H-Cs 0800-1200,  1230-1530,  P:0800-1300

E-mail:                                                  hajdu@kavk.hu

 

Felügyeleti szerv:                                ITM- Innovációs és Technológiai Minisztérium

                                                           Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50 (1440 Budapest, Pf. 1.)   

Az autósiskola a feltételek betartása mellett vállalja a vele szerződébe lépett jelentkező járművezetői tanfolyamon történő felkészítését a hatósági vizsgákra. A szerződés teljesítése a beiskolázással kezdődik és az utolsó sikeres gyakorlati vizsgával ér véget (illetve az első részlet befizetésétől az utolsó részlet befizetéséig).

Vezetői engedélyt az alábbi bekezdésekben

 • nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői engedély pótlására irányul.
 • a nem magyar állampolgár kérelme alapján, a külföldön megszerzett vezetői engedélyhonosítására, illetve más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata. Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.  a foglaltak kivételével – csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság jár el.

A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni. A képző szervnek hiánypótlásra vissza kell adni azt a jelentkezési lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti előírásoknak nem felel meg.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül, pótkocsi nem vontatható.

„B” kategória esetén 18.  életkorának eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít:

A jelentkező a feltételeket megismerte, az írásos tájékoztató egy példányát átvette és egy különálló felnőttképzési szerződés aláírásával igazolta azt.

Debrecen, 2019.10.07.

„B” kategória tantárgyanként Tantermi képzés Debrecenben Tantermi képzés Vidéken Online képzés  (E-learning) Vizsgadíj
Kresz     30 000 Ft 35 000 Ft   30 000 Ft 4 600 Ft
Gyakorlati oktatás (30óra)   135 000 Ft

 

135 000 Ft

 

135 000 Ft

 

11 000 Ft
Elsősegély oktatás     10 000 Ft   10 000 Ft 10 000 Ft 8 200 Ft
Összesen: 175 000 Ft 180 000 Ft 175 000 Ft 23 800 Ft

 

Köszönjük, hogy megtisztelt érdeklődésével.

Eredményes tanulást, és sikeres vizsgákat kívánunk.

 

 

Átlagos Képzési Óraszám Vizsga sikerességi mutató Képzési költség
Elmélet Gyakorlat
181,38% 52,83% 47,96% 198 800 Ft